تاريخ روز : چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

صنعت غذایی کورش

  

صورتهای مالی  

 

صورتهای مالی میاندوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

صورتهای مالی میاندوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.