تاريخ روز : چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

صنعت غذایی کورش

  

گزارشات 

 

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه مکنتهی به 1400/12/29

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

گزارش کنترل داخلی در 1400/12/29

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه مکنتهی به 1401/12/29

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

گزارش کنترل داخلی در 1401/12/29

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.